Klub skalničkářů Praha

english česky

Zahrada na Karlově Náměstí

Pozor! Nové webové stránky Klubu skalničkářů Praha najdete na www.skalnickari.cz

Klub skalničkářů Praha vznikl v roce 1970 jako odnož Českého zahrádkářského svazu. Je to zájmová organizace pro obdivovatele horské květeny a pěstitele skalniček, hajních a vodních rostlin a zakrslých dřevin. Po plzeňském Klubu skalničkářů je druhou nejstarší organizací tohoto druhu u nás. V současnosti je nejpočetnějším skalničkářským klubem v republice s 500 - 600 členy, z toho asi desetina jsou členové zahraniční.
Jedná se o občanské sdružení zapsané v registru nevládních neziskových organizací.

Z činností klubu jsou veřejnosti nejznámější výstavy pořádané třikrát do roka na Karlově náměstí v areálu dvou zahrad mezi Faustovým domem a kostelem sv. Jana Na Skalce. Pro členy i veřejnost pořádá Klub přednášky se skalničkářskou tématikou, které se tradičně konají na Novotného lávce č.5 na Starém Městě v domě České vědeckotechnické společnosti.

Významnou činností klubu je vydávání časopisu Skalničky, který je rozesílán členům i zájemcům do celého světa. Obdobně probíhá ve spolupráci se zahraničními členy každoroční pravidelná klubová výměna semen rostlin. Pro členy je k dispozici odborná knihovna. Klub pořádá každoročně domácí i zahraniční zájezdy, několikadenní setkání členů Klubu v různých koutech Čech s přednáškami a procházkami a účastní se každoročního setkání českých a slovenských skalničkářských klubů.


Nové webové stránky KSP

Pozor! Nové webové stránky Klubu skalničkářů Praha najdete na www.skalnickari.cz


Aktualita vložena: 18.02.2015
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 2015

Výroční členská schůze Klubu skalničkářů Praha se uskuteční v sobotu 21. února 2015 již tradičně v Muzeu Policie ČR od 9,00 hodin do cca 15,00 hodin. Na programu bude mj. zpráva o činnosti, hospodaření a revizní zpráva. Důležitým bodem programu bude také schvalování aktualizovaných Stanov KSP, do kterých musí být zapracovány zejména změny stanovené novým občanským zákoníkem. Po ocenění nejlepších vystavovatelů a brigádníků bude následovat přednáška Z. Zvolánka „Květy Jižního Španělska"- nové malé kvalitní skalničky na mimořádně pěkných portrétech.


Aktualita vložena: 13.02.2015
STANOVY Klubu skalničkářů Praha z.s.

Článek 1
Název, sídlo, územní působnost
1) Spolek nese název: Klub skalničkářů Praha z. s., (v textu dále jen „Spolek“). Sídlo Spolku se nachází na adrese: Praha 6, Maříkova 5/183, 162 00, Česká republika.
2) Spolek bude užívat zkratku „KSP“ nebo „KS Praha“, která není součástí názvu Spolku.
3) Spolek vyvíjí svoji činnost v dále uvedeném rozsahu na celém území České republiky.
4) Spolek je nevýdělečnou organizací a nemá politické či náboženské cíle.

Článek 2
Cíle Spolku a předmět jeho činnosti
1) Cílem Spolku je přispívat ke kvalifikovanému rozvoji pěstování a poznávání skalniček a dalších rostlin. Poznatků využívá při tvorbě životního prostředí.
2) Činnost spolku zahrnuje především:
a) lektorskou činnost, přednášky, konzultace, výměny pěstitelských zkušeností,
b) půjčování odborné literatury z vlastní knihovny,
c) prezentaci pěstování rostlin na veřejných výstavách včetně oceňování výpěstků a ukázek aranžování rostlin,
d) vydávání vlastního časopisu „Skalničky“ a aktuálních informací pro členy 4x ročně,
e) každoroční výměnu semen včetně vydání brožury Index seminum,
f) organizování tuzemských i zahraničních zájezdů do hor a zahrad, arboret, apod.
g) rozšiřování výpěstků především komisním prodejem na veřejných výstavách,
h) spolupráci s tuzemskými i zahraničními skalničkářskými organizacemi,
i) pro zahraniční členy jsou přístupné všechny uvedené aktivity, o kterých jsou informováni v příloze ke klubovému časopisu v anglickém jazyce.
3) Klub vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, svými Stanovami a dalšími klubovými pravidly zaměřenými na jednotlivé činnosti.
Článek 3
Členství ve Spolku
A. Vznik členství
1) Členem Spolku se může stát:
a) fyzická osoba starší 15 let, která podala písemnou přihlášku a zaplatila stanovené členské příspěvky,
b) o žádosti mající potřebné náležitosti rozhodne Výbor na svém nejbližším zasedání tajným hlasováním. O přijetí či nepřijetí rozhoduje usnášeníschopný Výbor prostou většinou hlasů,
c) členy Spolku se mohou stát jak občané České republiky, tak i dalších evropských i mimoevropských států.

B. Ukončení a zánik členství
2) Člen může kdykoliv ukončit své členství ve Spolku písemným oznámením zaslaným Sekretariátu Spolku. Člen, který ukončil své členství ve Spolku, je povinen splnit veškeré finanční závazky vůči Spolku.
3) O ukončení členství ve Spolku je Výbor povinen vystavit na požádání člena písemné potvrzení. Toto potvrzení musí obsahovat, vyzve-li k tomu žadatel, údaj o uhrazení členského příspěvku a poplatků za služby na předmětné kalendářní období.
4) Členství zaniká písemným odhlášením, po nezaplacení členského příspěvku pro běžný rok do stanovené lhůty a písemném upozornění o této skutečnosti, po kterém člen příspěvek do uvedené lhůty nezaplatí, dále vyloučením na základě písemného zdůvodnění nebo úmrtím.
5) Člen, který ukončil nebo kterému bylo zrušeno členství ve Spolku, nemá nárok na vrácení již uhrazených členských příspěvků a poplatků za služby.

Článek 4
Získávání finančních a jiných prostředků a hospodaření s nimi
1) Majetek a finanční prostředky nutné k dosažení cílů Spolku jsou získávány zejména formou:
a) členských příspěvků;
b) výnosů z klubových akcí;
c) prodeje klubových publikací;
d) výnosů z termínovaných vkladů
e) darů a odkazů;
f) grantů a dotací.
2) S prostředky získanými dle předchozího odstavce Spolek hospodaří dle pravidel schválených Členskou schůzí, Výborem a obecně závaznými právními předpisy. Spolek odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Členové neručí za jejich splnění.
3) Spolek vede účetnictví.

Článek 5
Členská práva
1) Členové Spolku mají zejména tato práva:
a) volit a být voleni do orgánů Spolku;
b) podávat návrhy, dotazy, doporučení a stížnosti všem orgánům Spolku;
c) užívat podle pravidel určených Výborem Spolku prostředky a zařízení Spolku a účastnit se akcí jím pořádaných;
d) být informováni o činnosti Spolku.
2) Člen Spolku je oprávněn hlasovat pouze v případě, že řádně uhradil své členské příspěvky a poplatky za služby a není proti němu vedeno řízení o ukončení členství ve Spolku.
Článek 6
Členské povinnosti
1) Všichni členové Spolku jsou povinni dodržovat Stanovy a rozhodnutí orgánů Spolku a platit včas a řádně členské příspěvky ve stanovené výši a termínu.
2) Všichni členové přispívají k naplňování cílů a poslání Spolku a jsou povinni upustit od všeho, co by mohlo uškodit zájmům Spolku.

Článek 7
Orgány Spolku
Orgány Spolku jsou: Členská schůze, Výbor, Předseda a Revizní komise.

Článek 8
Členská schůze
1) Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku. Rozhoduje o všech zásadních záležitostech aktivit Spolku. Členská schůze se koná minimálně jedenkrát ročně, v termínu uvedeném v informacích, které jsou součástí klubového časopisu rozesílaného všem členům.
2) Členská schůze musí projednat minimálně tento program:
a) provést volbu návrhové, popř. volební komise
b) projednat a schválit výroční zprávu o činnosti Spolku za uplynulý rok předloženou Výborem;
c) projednat a schválit zprávu Revizní komise;
d) schválit Výborem předložený plán činnosti na následující rok. Takto předložený plán činnosti musí obsahovat též alespoň rámcový rozpočet na předmětný rok.
3) Členská schůze:
a) schvaluje na návrh Výboru Stanovy Spolku a jejich změny;
b) volí jednou za dva roky členy Výboru a Revizní komisi;
c) projednává a schvaluje návrhy předložené Výborem;
d) rozhoduje o zániku Spolku a naložení s jeho majetkem;
e) schvaluje na návrh Výboru výši členských příspěvků;
f) vymezuje okruh dalších otázek, o nichž bude Členská schůze rozhodovat.
4) Usnesení je přijato, když je schváleno nadpolovičním počtem přítomných členů.
5) Na žádost jedné třetiny členů nebo revizní komise musí Výbor svolat mimořádnou členskou schůzi, a to nejpozději do 60 dnů od doručení žádosti. Není-li takto svolána, musí ji svolat Revizní komise.
6) O každém jednání Členské schůze je proveden písemný záznam, podepsaný dvěma členy Výboru.

Článek 9
Výbor
1) Výbor je statutárním orgánem Spolku.
2) Výbor má zpravidla 11 členů. Členové Výboru jsou jmenováni a odvoláváni Členskou schůzí na funkční období dvou let. V případě potřeby může výbor na uvolněné místo člena Výboru kooptovat člena Spolku, musí být však potvrzen nejbližší Členskou schůzí.
3) Výbor je výkonným orgánem Spolku v období mezi členskými schůzemi. Vykonává svoji činnost podle usnesení členské schůze. Rozhoduje o všech záležitostech Spolku s výjimkou těch, které jsou vyhrazeny členské schůzi.
4) Členové Výboru na své první schůzi po zvolení Členskou schůzí zvolí Předsedu a rozdělí odborné činnosti. Pro plnění úkolů Spolku mohou být ustavovány odborné komise, v jejichž čele stojí zpravidla člen Výboru.
5) Předsedu Spolku v jeho nepřítomnosti zastupuje jím pověřený člen Výboru.
6) Předseda Spolku, popř. jím pověřený člen Výboru, jedná jménem Spolku, zavazuje jej a podepisuje jeho jménem.
7) Výbor potvrzuje ve funkci hospodáře Spolku, který je zpravidla placenou osobou na snížený pracovní úvazek.
8) Funkce členů Výboru jsou čestné, lze jim poskytnout náhrady podle příslušných předpisů, mohou jim být přiznány rovněž odměny v závislosti na finančních možnostech Spolku.
9) Zasedání Výboru je svoláváno jednou měsíčně s výjimkou letních prázdnin podle schváleného plánu práce. Mimořádný výbor svolává Předseda nebo jím pověřený člen Výboru.
10) Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. K přijetí návrhu je třeba většiny členů Výboru.
11) Z jednání Výboru se pořizuje záznam. Záznam musí být parafován Předsedou.
12) Výbor odpovídá za svoji činnost Členské schůzi.

Článek 10
Revizní komise
1) Revizní komise je dohlížecím a kontrolním orgánem Spolku.
2) Členové Revizní komise jsou jmenováni a odvoláváni Členskou schůzí na funkční období dvou let. Revizní komise je tříčlenná. Členové Revizní komise jsou voleni z řad členů Spolku.
3) Členové Revizní komise volí na svém prvním zasedání Předsedu.
4) Revizní komise zejména:
a) zajišťuje pravidelnou kontrolu hospodaření Spolku;
b) kontroluje plnění usnesení Členské schůze;
c) kontroluje správnost účetnictví vedeného Spolkem,
d) dohlíží na to, zda Spolek vyvíjí činnost v souladu s platnými právními předpisy a těmito Stanovami;
e) upozorňuje Výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění;
f) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu Členské schůzi o výsledcích své kontrolní činnosti.
5) Revizní komise má právo účastnit se schůzí Výboru Spolku.
6) Funkce členů Revizní komise jsou čestné, lze jim poskytnout náhrady podle příslušných předpisů, mohou jim být přiznány rovněž odměny v závislosti na finančních možnostech Spolku.
7) V případě rezignace Předsedy nebo člena Revizní komise může Revizní komise do doby svolání Členské schůze kooptovat náhradníka z řad členů Spolku.
8) Revizní komise odpovídá za svoji činnost Členské schůzi.

Článek 11
Zrušení a zánik Spolku
1) O zrušení Spolku může být rozhodnuto jen na řádné nebo mimořádné Členské schůzi.
2) V případě rozhodnutí o zrušení Spolku musí Členská schůze současně rozhodnout o majetku Spolku, který by po vypořádání veškerých závazků Spolku měl být v souladu se zásadami schválenými Členskou schůzí rozdělen mezi jednotlivé členy.

Článek 21
Závěrečná ustanovení
1) Jednotlivá ustanovení těchto Stanov lze měnit pouze způsobem v nich uvedeným.
2) Veškeré doplňky a změny Stanov Spolku schválené Členskou schůzí musí být Výborem písemně oznámeny příslušnému registrujícímu orgánu do 60 dnů od jejich schválení Členskou schůzí.
3) Tyto Stanovy nahrazují Stanovy Klubu skalničkářů Praha ze dne 19. února 2005.
4) Stanovy byly schváleny Členskou schůzí Klubu skalničkářů Praha z.s. dne 21. února 2015 a k tomuto datu vstupují v platnost a nabývají účinnost.


Aktualita vložena: 13.02.2015
Zahraniční zájezdy 2015:

Vážení přátelé,

zveme Vás na dva zahraniční zájezdy, které pro Vás pro rok 2015 připravil Klub skalničkářů Praha ve spolupráci s CK Víkend, Hořovice:

PŘÍMOŘSKÉ ALPY út 16. 6. - ne 21. 6., resp. pá 19. 6. - st 24. 6. 2015

Jednotlivé dny budou věnovány toulkám v oblasti nejpřístupnějšího městečka Přímořských Alp St. Dalmas, jižně od pasu Col du Tende s výchozími body: Vallon des Mesches, Vallon Meniere, Vallon de Casterino, Vallon de Valmasque, Vallon de Cairos a Bergue Supérieur. Denní program podle dohody nebude průvodcován, bus Vás doveze do příslušného výchozího místa a ve smluvenou dobu Vás odveze zpět na ubytování. Ubytování v ***hotelu v St. Dalmas, ve 2-lůžkových pokojích s polopenzí. Počet míst obou termínů je omezen menším busem, neboť údolí jsou pro velký bus neprůjezdná.

Program zájezdu:

l.den: Srazy k odjezdu obou termínů jsou v út 16.6. a v pá 19.6. v Praze, u krátkodobé zastávky busů v ulici Na Florenci 25 (naproti přes ulici), stanice tras metra „B“ i „C“ – Florenc, jízda přes noc

2.den: Rovnou do terénu: busem k jezeru Lac des Mesches, individuální program dle Vaší vlastní volby, k večeru ubytování v hotelu v St. Dalmas

3.den: Busem na parkoviště u Castérina, individuální program směrem k hřebenu Mont Chajol

4.den: Individuální programy dle vlastního výběru v Berghe Supérieur a ve smluvenou dobu po přejezdu busem ve Vallon du Cairos

5.den: Busem opět na parkoviště u Castérina, individuální program údolím Vallon de Valmasque, k jezerům Le Lac Vert, Le Lac Noir, Lac du Basto. K večeru odjezd domů, jízda přes noc

6.den: Návrat do Prahy v dopoledních hodinách

Cena zájezdu 11 000,- Kč

Důležité upozornění: Za předpokladu, že se naplní 2 autobusy (tj. po 30 účastnících), budou uskutečněny 2 zájezdy (termíny v textu zájezdu).

DOLOMITY - BRENTA st 26. 8. - po 31. 8. 2015

Jednotlivé dny budou věnovány toulkám v oblasti na jih od města Madonna di Campiglio s výchozími body: Paganella 2125, Passo Grosté 2442, údolí Val Genova a u Lago di Garda Monte Baldo 1720. Denní program podle dohody nebude průvodcován, bus Vás doveze do příslušného výchozího místa, budou Vám popsány individuální, různě obtížné možnosti a ve smluvenou dobu Vás bus odveze zpět na ubytování. Ubytování ve velmi pěkném hotelu v podhorském městečku Pinzolo (asi 10 km jižně od centra oblasti - Madonny di Campiglio), ve 2-lůžkových pokojích s bohatou polopenzí.

Program zájezdu:

l.den: Sraz k odjezdu ve středu, dne 26.8. v Praze, u krátkodobých zastávek busů v ulici Na Florenci 25 (naproti přes ulici) ve 21 hod. stanice tras metra „B“ i „C“ - Florenc, cesta do Dolomit, jízda přes noc

2.den: Paganella (2125): příjezd busem k lanovce, lanovkou nahoru, (obousměrně ~14 €), individuální program dle Vaší vlastní volby, k večeru ubytování v hotelu

3.den: Passo Grosté (2443): busem k lanovce (dle Vaší kondice vl. volba: ↑~9 €, ↑↓~14 €), u Castérina, individuální program: buď horní část se sjezdem lanovkou, nebo sestupovými cestami

4.den: Údolím Val Genova: místními spec. busy (~4 €) do doslova kouzelného údolí, zdobeného několika nádhernými vodopády. Vlastní volba odboček („jedna hezčí než druhá“)

5.den: Lago di Garda, Monte Baldo (1720): busem k Lago di Garda do Malcesine, lanovkou (oba směry ~18 €) na Monte Baldo 1720m s úžasným, „dechberoucím“ výhledem s relativní výšky 1650 m na pohádkovou scenérii jezera a vrcholů kolem. Volný vlastní program. K večeru odjezd domů, jízda přes noc

6.den: Návrat do Prahy ve velmi časných ranních hodinách

Cena zájezdu 7 500,- Kč

Stornovací podmínky CK: při stornu do 2 měsíců před odjezdem 500 Kč, mezi 2 a 1 měsíci před odjezdem 30%, v době kratší než 1 měsíc 50%. Při stornu větším než 500 Kč je při příštím přihlášení kompenzace ve výši 50% stornopoplatku. Záloha 3000,- Kč při přihlášení, doplatek do 2 měsíců před odjezdem.

Informace a přihlášky: Josef Macháček Neratovická 16, Praha 8, 182 00, mobil: 732336919 do konce ledna 2015


Aktualita vložena: 18.11.2014
Podzimní přednášky 2014


15.10.2014 - My cizinou jsme bloudili: Květena severovýchodu Turecka.
přednáší Cedrik a Štěpánka Haškovcovi

19.11.2014 - přednáší J.Jurášek

10.12.2014 - Na skalce u Čepičky a Vlasáka.
přednáší S.Čepička a O.Vlasák


Místo konání: Dům ČSVTS Praha 1, Novotného lávka 5 od 17 hodin.


Aktualita vložena: 18.07.2014

-->
TOPlist